Tracéstudie

Of het nu gaat om onderhoud of het aanleggen van compleet nieuwe kabel- of leidingtracé’s, TerraScope maakt het mogelijk om in een vroeg stadium inzage te krijgen in wat er allemaal bekend is over het doelgebied. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om een tracé in te passen, te ontwerpen, aan te passen en de invulling ervan te beheersen. Specifiek voor deze werkzaamheden is  TerraScope Tracéstudie bedoeld.

Bij projecten en onderhoudstrajecten met kabels en leidingen is het gekozen tracé van groot belang voor het eindresultaat. Een goede voorbereiding van een project begint met het bepalen van de optimale tracéligging. Hierbij moeten tracévarianten zorgvuldig worden afgewogen. Om keuzes te maken en alternatieven af te wegen moeten de varianten worden beoordeeld op kosten, tijd, techniek en omgeving. Deze factoren samen vormen de succesfactor van een project.

Met deze specifieke toepassing wordt een haalbaarheidsstudie ofwel tracéstudie voor Kabels en Leidingen een gestroomlijnd proces. Het vergunningenproces is gevisualiseerd en geografisch weergegeven in TerraScope. Binnen het platform is het mogelijk om middels gerichte ontwerp iteraties het tracé optimaal in te passen, waarbij rekening gehouden wordt met de raakvlakken van de omgevingsfactoren die spelen in het gebied.

TracéStudie

 • Het zelf intekenen en beheren van een kabeltracé waarbij geografisch informatie context biedt, zoals de ligging van bermen, wegen of bomen
 • Met één druk op de knop is inzichtelijk waar fysieke objecten het tracé kruisen, zoals autosnelwegen, watergangen of spoorwegen
 • Automatisch signaleren van naastliggende- of kruisende K&L, zoals hogedruk gasleidingen, asbestcementwaterleidingen en spanningskabels
 • Eenvoudig kabeltracés inladen vanuit een autocad of GIS bestand
 • Het zelf definiëren en toepassen van ontwerpoplossingen, zoals boringen, persingen of mantelbuizen
 • Een projectraming maken op basis van eigen kengetallen
 • Continu zicht op het budget met de geïntegreerde rekentool voor budgeteigenschappen
 • Overzicht en inzicht in dubbelbestemmingen uit bestemmingsplannen of beschermingszones van Hoogheemraden
 • Genereren van de perceelpaspoorten, met zicht op de actuele perceelstatus inclusief het proces van grondbetreding en grondverwerving
 • Hoeveelheden zakelijk rechtstrook en werkstrook worden automatisch gegenereerd
 • Eenvoudig relevante informatie over bijvoorbeeld gewassen, grondslag of grondwaterstand toevoegen en integraal te beschouwen
 • Wijzigingen en verschillen tussen versies van objecten of ontwerpen zijn inzichtelijk door het geïntegreerde configuratiemanagement
 • Het vastleggen van uitgevoerde vooronderzoeken en/of perceelafspraken, gekoppeld aan een locatie op de kaart