Conditionering

Conditionering

Conditionering in de infra en energiesector

Conditionering infra & energie

‘Conditionering omvat alle activiteiten die nodig zijn om een tracé juridisch en technisch bouwrijp op te leveren voor de uitvoeringsfase.’ Deze omschrijving geeft kernachtig het belang van conditionering aan. Eigenlijk geeft ‘een goed begin, is het halve werk’ ook duidelijk aan wat conditionering in de infra en energiesector betekent. Conditionering speelt niet alleen bij het begin van een bouwproject een rol, maar daar start het wel altijd. Met het in kaart brengen hiervan, wordt het bouwproces bepaalt.

Waarom conditioneren in de infra en energiesector

Conditionering is essentieel voor een succesvol project. Het biedt de (juridische) grondslag die nodig is om een project daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Vroegtijdige inschakeling van conditionering is daarbij belangrijk, net als continue afstemming en interactie met alle betrokken partijen. En dat zijn er nogal wat; van projectorganisatie tot ingenieursbureau en van aannemer tot omgevingspartijen. Voor de projectleider conditionering/omgevingsmanager en zijn team ligt hier de schone taak om de conditionering binnen de dynamiek van projecten uit te voeren.

Samenhang in condities

Conditionering kan worden opgedeeld naar processen, ook wel ‘condities’ genoemd. Hieronder worden er 10 beschreven die in meer of mindere mate voorkomen. Dit is namelijk afhankelijk van de omvang en locatie van een project. De condities hebben ook zeker een samenhang, deze samenhang komt ook aan de orde om te verduidelijken hoe onze integrale managementaanpak hier naadloos op aansluit.

Definitie conditionering

Conditionering is het (voorwaardenscheppend) proces dat alle activiteiten omvat die nodig zijn om een tracé/bouwlocatie juridisch en technisch bouwrijp op te leveren voor de uitvoeringsfase. Het zorgt voor het verkrijgen van de publieke en privaatrechtelijke toestemmingen en bewerkstelligt dat ook aan de overige voorwaarden om te kunnen bouwen wordt voldaan.

Beheersing conditioneringsaspecten

Met TerraScope Ruimtelijke Ordening worden conditioneringsaspecten beheerst en is de realisatie van projecten efficiënter en effectiever. Het maakt werken met gedeelde informatie over fasen en partijen heen mogelijk. 

Conditionering en omgevingsmanagement

Conditionering en omgevings-management

Conditionering en omgevingsmanagement horen bij elkaar. Omgevingsmanagement richt zich op de omgeving, de relatie en het proces, het bij elkaar brengen van de projectomgeving en de omgevingsbelangen. Denk hierbij aan het coördineren van verleggingen van kabels en leidingen, het verwerven of onteigenen van gronden, de projectbodem zoveel als nodig bouwrijp maken, het verkrijgen van vergunningen, maar ook flora & fauna onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven en  archeologisch onderzoek. Bij omgevingsmanagement gaat het vooral om het verwerven van draagvlak en dit draagvlak is essentieel voor de conditionering van een project; het faciliteert de conditionering.

Een vergunning is een publiekrechtelijke vorm van toestemming voor iets wat in de uitgangssituatie, volgens de wet, nog verboden was. Omgevingsmanagers combineren technische en ecologische kennis en weet wat er in de praktijk leeft.

De nieuwe Omgevingswet, Wet milieubeheer, activiteitenbesluit, bestemmings- of omgevingsplannen, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet natuurbeschermingswet: overal moet rekening mee gehouden worden.

Met TerraScope wordt de inventarisatie van vergunningen makkelijk gemaakt en gekoppeld aan de projectplanning. Immers elke vergunning heeft een andere doorlooptijd.

Overleg met de betrokken instanties (stakeholders) speelt hierbij een essentiële rol. Voordat vergunningsaanvragen worden ingediend, is het van groot belang om met betrokken instanties als rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten om tafel te gaan. In TerraScope is het dan ook mogelijk gemaakt om stakeholders uit te nodigen op het platform. Zo is en blijft iedereen op de hoogte van het project.

De conditie Kabels en leidingen zorgt ervoor dat raakvlakken tussen het te realiseren project en bestaande kabels leidingen worden beheerst. De kabels en leidingen worden of zijn gecategoriseerd (CAT 1, 2 & 3) op basis van het risicoprofiel (geld, tijd, impact). Op basis van de categorisering worden de raakvlakken beheerst door inpassing in het ontwerp of tijdige verlegging door de betrokken netbeheerders.

Het proces start met een inventarisatie van de kabels en leidingen in het gebied. Deze liggen meestal in de grond, zoals bij gas, riolering en water, maar bij hoogspanning kunnen ze ook bovengronds lopen. Zodra de scope van het project vast komt te liggen, valt daadwerkelijk te bepalen welke kabels en leidingen precies in de weg liggen.

De raakvlakmodus in TerraScope maakt het voorbereiden en beheersen van kabels en leidingen simpel. Met 1 klik worden raakvlakken inzichtelijk en kan er voor een andere optie gekozen worden. Ook het vastleggen van onderbouwingen en keuzes is mogelijk. Achteraf geen discussies meer, maar goed doordachte besluitvorming.

Het platform sluit dan ook goed aan op de Wet WIBON. WIBON staat voor Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.

Na het bepalen van de locatie van het object, kan je simpel en snel alle archeologie rondom jouw object in kaart brengen in TerraScope. Het zoekfilter helpt je hiermee.

 

De conditie Archeologie draagt zorg voor het in beeld brengen, bewaren en beheren van archeologische waarden in de bodem. Het doel van dit onderzoek, en eventuele vervolgonderzoeken, is inzichtelijk krijgen of er archeologische waarden in het geding zijn bij realisatie van het project.

 

In één oogopslag wordt in kaart gebracht hoe groot de kans is dat er archeologie voorkomt en welke inspanning vervolgens nodig is om uit te zoeken of dit inderdaad het geval is. Top toch?!

Een veilige werkplek, dat is het doel! De conditie Niet Gesprongen Explosieven is hiervoor in het leven geroepen. Conventionele Explosieven (CE), zoals ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), granaten, mijnen en munitie, uit de Tweede Wereldoorlog kunnen een groot risico vormen bij het uitvoeren van (graaf)werkzaamheden.

Gelukkig brengt TerraScope deze conditie in beeld, zodat jij en al je projectcollega’s veilig kunnen werken. De duidelijke geografisch kaart en onze toegankelijke filters, zorgen ervoor dat er vooraf geanalyseerd kan worden of er een verdenking is. Als dat het geval is, dan kan je snel een onderzoek instellen conform de Beoordelingsrichtlijn Opsporing Conventionele Explosieven (BRL-OCE) op basis van deze feiten.

Een dynamische conditie, ecologie. Immers er kan zomaar een beschermde diersoort opduiken in jouw projectgebied.

Het inzicht, dat je haalt uit TerraScope, of er beschermde gebieden liggen en welke beschermde soorten er eventueel voorkomen, kan jij gebruiken bij de ontwikkeling van een integraal ontwerp. Zo voorkom je dat een ontwerp in een later stadium vanuit natuurregelgeving onhaalbaar blijkt en reduceert faalkosten.

 

Meer weten? We staan je graag te woord.

Met TerraScope kan je de bodemkwaliteit in kaart brengen en indien nodig de saneringsaanpak vaststellen. Ook het in kaart brengen en voorbereiden van de verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende afvalstromen en/of grondstromen tijdens het bouwproces behoort tot de mogelijkheden.

 

Jouw saneringsplan wordt zo afgestemd op het project. Ook kan je makkelijk voor afstemming zorgen met andere condities, zoals archeologie en kabels en leidingen. Dat maakt de aanpak integraal, waarbij samenwerking voorop staat.

Met TerraScope kan je de bodemkwaliteit in kaart brengen en indien nodig de saneringsaanpak vaststellen. Ook het in kaart brengen en voorbereiden van de verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende afvalstromen en/of grondstromen tijdens het bouwproces behoort tot de mogelijkheden.

 

Jouw saneringsplan wordt zo afgestemd op het project. Ook kan je makkelijk voor afstemming zorgen met andere condities, zoals archeologie en kabels en leidingen. Dat maakt de aanpak integraal, waarbij samenwerking voorop staat.

Schade die door werkzaamheden bij infrastructurele werken ontstaat aan roerende en onroerende zaken, valt onder de conditie Monitoren en in stand houden bestaande objecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die ontstaat door heiwerkzaamheden, het plaatsen van damwanden, zware transporten en grondwaterstand- veranderingen als gevolg van bronbemaling.

 

Met TerraScope kan je de risicocontouren bepalen van het project voorafgaande aan de uitvoering van het werk. Door het uploaden van vooropnames, foto’s en video’s in TerraScope krijgt iedereen een duidelijk beeld van de nulmeting.

 

Zo kan achteraf goed worden vastgesteld of schade inderdaad een causaal verband heeft met het werk dat is uitgevoerd.

Wij weten als geen ander hoe belangrijk stakeholdermanagement is. Stakeholdermanagement is het proces van het managen van de verwachtingen van personen en/of organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij een project. Maatschappelijke inbedding van projecten wordt steeds belangrijker om projecten gedragen en succesvol te realiseren.

 

Klanteisen ophalen, analyseren, evalueren en informeren: Geef jouw stakeholders toegang tot (een deel) van jouw project in TerraScope en besluitvorming en communicatie verloopt gemakkelijk en snel.

 

Of je nu werkzaam bent voor een adviesbureau, provincie of gemeente en of je nu werkt als ingenieur, architect, omgevingsmanager of aannemers: TerraScope Ruimtelijke Ordening geeft inzicht en overzicht en combineert dit met oplossingen voor samenwerking en projectbeheersing.

De conditie Verkeersmanagement heeft als doel het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de coördinatie van (tijdelijke) verkeersmaatregelen op wegen en of vaarwegen.

 

Verkeersmanagement verzorgt het ontwerp van de benodigde verkeersmaatregelen, de afstemming hiervan met derden en het verkrijgen van benodigde goedkeuringen vanuit de betrokken wegbeheerders.

 

TerraScope geeft inzicht in het object en de omgeving van het object. Zo kan je vroegtijdig actie ondernemen om risico’s te beperken en verkeersdoorstroming te optimaliseren.