Grond, Weg en Waterbouw

GWW is een afkorting die staat voor het werkgebied grond-, weg- en waterbouw. Denk hierbij aan werkzaamheden als bodemsanering, grondwerk, bouwrijp maken, woonrijp maken, funderingsherstel, terreinrioleringen aanleggen, maar ook het uitgraven van funderingen. De GWW sector is onder te verdelen in drie typen opdrachtgevers: Het Rijk, decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en bedrijven. De overheid is verreweg de belangrijkste opdrachtgever: meer dan 80% van de totale omzet wordt ingekocht door gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. ProRail, Tennet, NS, Schiphol, NAM en havenbedrijven volgen hierin.

GWW en TerraScope

In de grond-, weg- en waterbouw is TerraScope onmisbaar. Immers, inzicht in raakvlakken (boven, en ondergronds) is noodzakelijk in deze sector. Graafschade verminderen of zelfs voorkomen: dat is wat je wilt, omdat deze schade geld kost en/of gevaarlijk kan zijn en/of overlast veroorzaakt. Daarnaast vraagt de impact van graafwerkzaamheden op het milieu aandacht.