Energietransitie

Energietransitie

Er ontstaat in Nederland een nieuw energiesysteem. Dat komt door de overgang van een fossiele naar een duurzame energievoorziening, de toename van elektriciteitsverbruik en de overgang naar een andere manier van verwarmen van de gebouwde omgeving. Het is een systeem dat lokaal erg kan verschillen en waar allerlei (nieuwe) spelers een bijdrage aan leveren. Dit vraagt aanpassingen en vernieuwingen, zonder af te doen aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening.

Klimaatneutrale samenleving

Wereldwijd verandert ons klimaat. We verbranden op grote schaal fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) in fabrieken, energiecentrales, huizen en voor vervoer. Daarbij komt CO₂ vrij. Broeikasgassen zoals CO₂ zorgen ervoor dat de aarde opwarmt. Voor het verminderen van de wereldwijde CO₂-uitstoot zijn forse maatregelen nodig. Na het internationale klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid besloten dat de gebouwde omgeving (steden en dorpen) in 2050 CO₂-neutraal moeten zijn.

Flexibele energiemarkt

Duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, zijn onvoorspelbaar en niet op afroep beschikbaar. Soms is er meer aanbod dan vraag, bijvoorbeeld op een zonnige zomerdag. En soms is er meer vraag dan aanbod. Bijvoorbeeld op een windstille en grijze winterdag, als iedereen om 17.30 uur de verwarming en lampen aandoet. Op het moment dat er veel vraag of aanbod is van energie, kan het elektriciteitsnet onder druk komen te staan. Vergelijkbaar met file op de snelweg. Dit kan leiden tot verstoringen in de elektriciteitsvoorziening die we vanzelfsprekend willen voorkomen.

Gevolgen energiemarkt

De energietransitie heeft hierdoor ook gevolgen voor het energienet. Traditioneel was het net bedoeld voor eenrichtingsverkeer van leverancier naar eindgebruiker. Inmiddels wekken steeds meer consumenten en lokale energiecoöperaties zelf energie op uit bijvoorbeeld zon en wind. Daarom maken netbeheerders het net geschikt voor tweerichtingsverkeer. Bovendien zoeken netbeheerders naar slimme en efficiënte oplossingen om de pieken in vraag en aanbod op te vangen en te overbruggen.

Succesvolle energietransitie

Energienetten zijn een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle energietransitie. Daarom moeten ze goed en op tijd worden meegewogen in de beleidsvorming en de politieke besluitvorming. Alleen dan kan een betrouwbare en veilige energievoorziening blijven bestaan die de verduurzaming van de energievoorziening faciliteert. Hiervoor hebben netbeheerder hun investeringen in het elektriciteitsnet fors uitgebreid.

TerraScope en de energietransitie

Het voordeel dat TerraScope geeft aan de maatschappij kent diverse kanten. Enerzijds is er de mogelijkheid om met gezamenlijk inzicht de noodzakelijke infrastructuur optimaal in te passen in de schaarse ruimte in Nederland. Met zo min mogelijk schade aan de ruimte zelf. Hiernaast biedt het gebruik van het platform de kans om veel faalkosten en uitloop op projecten te voorkomen. Hiermee worden kosten en menskracht bespaard, en kan er met beschikbare bronnen meer gedaan worden in minder tijd. Dit is met name van belang in het kader van die energietransitie. Ten derde geeft TerraScope de mogelijkheid op uitbesteding met een gelijke basis voor iedereen die inschrijft. Wij zijn van mening dat indien alles omtrent het uit te besteden werk, zoals ontwerpen, en omgevingsdata beschikbaar is als één versie van de feiten de kans op gelijkwaardige aanbesteding groter is.