CROW richtlijn

De CROW-richtlijn heeft een duidelijke focus op het voorkomen van schade door grondroeren, wat ertoe heeft geleid dat aanvullende projectinformatie niet meer is opgenomen. De richtlijn maakt een ieder bewust van zijn of haar rol, verantwoordelijkheid en uit te voeren activiteiten, zodat iedereen hier naar kan handelen en zodat we elkaar erop kunnen aanspreken.

Met de richtlijn CROW 500 hebben de ketenpartijen vastgesteld wie welke verantwoordelijkheid draagt en welke procedures in verschillende fasen van een grondroerproces gevolgd moeten worden. Op hoofdlijnen geeft de CROW 500 per fase het volgende aan:

  • Initiatiefase: de initiatiefnemer moet tijd en budget reserveren om te borgen dat schade aan kabels en leidingen wordt voorkomen;
  • Onderzoeksfase: de initiatiefnemer doet een oriëntatieverzoek KLIC bij het Kadaster en maakt een risico-inventarisatie van grondroeringen en de mogelijke beheersmaatregelen;
  • Ontwerpfase: de ontwerper stelt een maatregelenplan op aan de hand van de risico-inventarisatie en lokaliseert de kabels en leidingen;
  • Werkvoorbereidingsfase: de grondroerder (onder wiens verantwoordelijkheid of leiding het grondroeren wordt verricht) vertaalt het maatregelenplan naar werkinstructies en doet een graafmelding (‘KLIC-melding’);
  • Uitvoeringsfase: de grondroerder en al het uitvoerend personeel (voorman, heibaas, machinist, grondwerker, uitvoerder, etc.) worden op basis van de werkinstructie geïnstrueerd en voeren het werk uit volgens de werkinstructie. De initiatiefnemer evalueert aan het project het resultaat van de maatregelen tijdens en na afronding van de werkzaamheden (leren).

TerraScope & CROW 500

TerraScope & CROW 500

TerraScope is een welkome aanvulling op de richtlijn CROW 500. TerraScope heeft een duurzame inslag door het willen voorkomen van (graaf) schade aan de natuur. Het platform geeft geografisch inzicht, boven- en ondergronds.